Algemene voorwaarden You are my Sunshine

Als je na het lezen van onze algemene voorwaarden vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
contact@youaremysunshine.nl
Steijnlaan 7, 3743CH Baarn (postadres)

+31 6 34828548

Definities

 1. You are my Sunshine, gevestigd te Baarn onder KvK nr. 65974840.

 2. Klant: degene met wie You are my Sunshine een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: You are my Sunshine en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens You are my Sunshine.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die You are my Sunshine hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die You are my Sunshine hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan You are my Sunshine ten alle tijden wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die You are my Sunshine niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  1. Het product niet is gebruikt.

  2. Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen.

  3. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.

  4. Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen. 

  5. De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud.

  6. Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdbesteding is. 

  7. Het product geen los tijdschrift of losse krant is.

  8. Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft.

  9. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  1. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

  2. Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.

  3. Zodra de consument een dienst voor het eerste heeft afgenomen.

  4. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via contact@youaremysunshine.nl.

 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan You are my Sunshine, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 5. De kosten voor retourneren komen niet voor rekening van You are my Sunshine.

 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal You are my Sunshine deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan You are my Sunshine heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. You are my Sunshine kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van You are my Sunshine heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan You are my Sunshine.

 3. You are my Sunshine is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan You are my Sunshine te verrekenen met een vordering op You are my Sunshine.

Eigendomsvoorbehoud

 1. You are my Sunshine blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van You are my Sunshine op grond van wat voor met You are my Sunshine gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan You are my Sunshine zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien You are my Sunshine een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft You are my Sunshine het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft You are my Sunshine het recht om zijn verplichtingen op te schorten, totdat het overeengekomen bedrag alsnog is voldaan.

 4. Bij te late levering is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan You are my Sunshine kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door You are my Sunshine opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van You are my Sunshine.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij You are my Sunshine niet binnen 14 dagen, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor te zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan de expediteur c.q. bezorger een aantekening op de verpakking te laten maken, bij gebreke waarvan You are my Sunshine niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan You are my Sunshine, bij gebreke waarvan You are my Sunshine niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

  2. Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de volledige originele inhoud

  3. Het product is nog niet gebruikt

 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart You are my Sunshine tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door You are my Sunshine geleverde producten.


Klachten

 1. De klant dient een door You are my Sunshine geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant You are my Sunshine daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte stellen.

 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat You are my Sunshine in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.


Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan You are my Sunshine.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling You are my Sunshine ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als You are my Sunshine een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan You are my Sunshine verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid You are my Sunshine

 1. You are my Sunshine is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien You are my Sunshine aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. You are my Sunshine is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 5. You are my Sunshine is nooit aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het onveilig of onverantwoord gebruik van geleverde producten. Bij aankoop van een product van You are my Sunshine neemt de ouder, voogd of verzorger de volledige verantwoordelijkheid voor het veilig gebruik van het product over.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van You are my Sunshine vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer You are my Sunshine toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door You are my Sunshine niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat You are my Sunshine in verzuim is.

 3. You are my Sunshine heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, danwel indien You are my Sunshine kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van You are my Sunshine in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan You are my Sunshine kan worden toegerekend in een van de wil van You are my Sunshine onafhankelijke situatie, waardoor nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van You are my Sunshine kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.), wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor You are my Sunshine 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat You are my Sunshine er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. You are my Sunshine is in een overmacht situatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. You are my Sunshine is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijden worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal You are my Sunshine zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consument zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van You are my Sunshine.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat You are my Sunshine bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluiten het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar You are my Sunshine is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de partijen, tenzij de wet dwingen anders voorschrijft.

 

©2020 You are my Sunshine All rights reserved | kvk 65974840

 • Facebook
 • LinkedIn